Общи условия

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Александрина Топалова предоставя услуги на потребителите си посредством блога www.apartament10.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “Поръчай”, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

2. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на ввв., съхранение на IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.apartament10.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на Александрина Топалова.

4. След кликане на бутона “Поръчай”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в тяхната количка. Това действие има правно обвързваща сила. Потребителят получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

5. Александрина Топалова си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Александрина Топалова уведомява потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Александрина Топалова, потребителят ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 

6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.

II. ДОСТАВКА

7. Потребителят носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Александрина Топалова се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя. Александрина Топалова не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Александрина Топалова. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Александрина Топалова не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от Александрина Топалова са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Александрина Топалова не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8а. При предаване на стоката потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Александрина Топалова се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, 

Потребителят може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. ЦЕНИ

9. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране в случай, че това не е изрично упоменато. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, Потребителят следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

10. Потребителят има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет формата за заявки www.apartament10.com.

11. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

12. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Александрина Топалова  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.apartament10.com.

14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на Александрина Топалова  се задължава при ползване на услугите: 

  • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 
  • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Александрина Топалова услуги; 
  • да уведомява незабавно Александрина Топалова  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
  • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 
  • да не извършва злоумишлени действия; 
  • да обезщети Александрина Топалова  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.apartament10.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

14а.  Потребителят се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АЛЕКСАНДРИНА ТОПАЛОВА

15. Александрина Топалова  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 

16. Александрина Топалова  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.apartament10.com.  

17. Александрина Топалова  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Александрина Топалова  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Александрина Топалова  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.apartament10.com.

17а. Александрина Топалова  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). Това се отнася и за случаите, в които се предоставя услуга на ишлеме, като изработката на дървени мебели и играчки.

18. Александрина Топалова не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Александрина Топалова  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Александрина Топалова. Александрина Топалова не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19 Александрина Топалова  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители, независимо дали са регистрирани.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Александрина Топалова, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес [email protected] Александрина Топалова  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Александрина Топалова  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

21. Александрина Топалова  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Александрина Топалова  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Александрина Топалова  

22. Александрина Топалова  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

23. Личните данни се обработват спрямо Политиката за лични данни.

VII. ИЗМЕНЕНИЯ

24. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Александрина Топалова , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Александрина Топалова  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Александрина Топалова  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

VIII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

25. Под “Потребител” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.apartament10.com на своя компютър.

26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и услуги и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от потребителя.

27. Интернет блога www.apartament10.com е собственост на Александрина Топалова.

28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Александрина Топалова, съобразно българското законодателство.